Siêu điếu Cầu Như Ý®: Đục nguyên khối từ gỗ trắc đỏ đen theo lối mai cổ, long hoá

20.000.000