Vô Ảnh® Điếu: 30cm rút thành 56cm, khảm ốc đa sắc diệu kỳ

6.000.000

VÔ ẢNH ĐIẾU®: Điếu cày của những trang tuấn kiệt